pondelok 4. mája 2015

Porovnanie koncepcie nepodmieneného základného príjmu (NZP) a marxizmu


Nepodmienený základný príjem
Marxizmus
Spoločné znaky
Cieľ: odstránenie chudoby (hmotnej núdze, materiálnej deprivácie)

Rozdiely
Nepodmienený základný príjem
Marxizmus
Sloboda - základná cieľová kategória NZP, niektorí zdôrazňujú spojenie slobody a zodpovednosti; žiada si hlbšiu filozofickú analýzu.


Sloboda, oslobodenie - cieľová kategória, v praxi reálneho socializmu chápaná užšie v rámci rešpektovania marxistickej ideológie, sloboda je uvedomenie si nevyhnutnosti; žiada si hlbšiu filozofickú analýzu.


Nie je povinnosť pracovať, súvisí to s cieľovou kategóriou slobody, s tým, že vedecko-technický rozvoj umožňuje, že relatívne malý počet pracujúcich je schopný uživiť všetkých ľudí a s neschopnosťou kapitalizmu riešiť nezamestnanosť.
Rovnaká pracovná povinnosť pre všetkých, každý je povinný pracovať podľa svojich schopností.
Do istej miery rešpektovanie príjmových a majetkových rozdielov, avšak každý by mal mať zabezpečené podmienky pre dôstojný život (zaručený minimálny základný príjem)
Cieľ komunizmu - každému podľa jeho potrieb (potrieb spoločnosťou uznaných, vedecky zdôvodnených, tzv. objektívnych potrieb až pokiaľ stačia zdroje)
Zníženie, zmiernenie príjmovej a majetkovej nerovnosti
Odstránie príjmovej a majetkovej nerovnosti
Snaha realizovať NZP v rámci kapitalistického systému (voľného trhu so súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov)
Chudobu ľudí nemožno odstrániť v podmienkach súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov a honby za ziskom, ale len po zásadnej zmene spoločenského zriadenia a zavedenia spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov


Uvidíme, či sa ukáže opodstatnenou viera Karla Čapka a ďalších humanistov obsiahnutá v jeho výroku: „...a já věřím, že bychom se mohli po delší námaze a mnohém mávání rukama dohovořit na zcela slušné spravedlnosti.“ 1) Alebo …?

1) Karel Čapek: Válka s mloky. Krakatit. Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy. Bajky a podpovídky. Proč nejsem komunistou. Československý spisovatel, 2009. str. 731. Pôvodný text napísal K. Čapek v r. 1924

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára